Heilige Geest


Op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem – zie het verslag in Handelingen 2, kwam de Heilige Geest met waarneembare verschijnselen van vurige tongen en met het geluid als van een geweldige windvlaag. Johannes de Doper had geprofeteerd dat de Messias zou dopen met de Heilige Geest en vuur; zie
antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur en de ervaring van de apostelen op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem zal zeker het begin van de vervulling van deze profetie zijn geweest.

De ‘vurige tongen’ die zich de apostelen plaatsten – zie Handelingen 2:33 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; – waren ongetwijfeld symbolisch voor de kracht waarmee de apostelen door de Geest geïnspireerd zouden spreken. Het is echter ook schriftuurlijk te denken aan de reinigende kracht van het vuur van de Geest, zodat er met zuivere harten van Jezus getuigd zou gaan worden. Aanvullend: let op de vermaning van Paulus in Romeinen 12:1111 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. om ‘vurig van geest’ te zijn. Jacobus wijst op het gevaar van ‘onheilig vuur’ van de tong; zie Jacobus 3:5,6, 5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. 6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. dat in scherp contrast staat met het heilig en heilzaam spreken door de Heilige Geest.

Het geluid als van een geweldige windvlaag spreekt van de onzichtbaarheid van de Heilige Geest. Hij is oncontroleerbaar, overweldigend en onstuitbaar, zoals de wind. Als de wind waait kun je je tegen die kracht verzetten maar je er ook door laten voortdrijven; zie ook Johannes 3:8 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.. Zowel het Hebreeuwse woord ‘Ruach’ als het Griekse woord ‘pneuma’ hebben de betekenissen van lucht, wind, adem, het onstoffelijk deel van de mens wat wij met ‘geest’ aanduiden en worden ook gebruikt om het wezen van God te beschrijven; Hij is ‘Geest;’ zie Johannes 4:24 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De Geest van God kwam aanstormen op bovennatuurlijke wijze en met onweerstaanbare kracht, overweldigend, vervullend, inspirerend en geestelijk bekrachtigend. Het is duidelijk: de Geest van God kwam met zintuiglijke waarnemingen, die zowel door de discipelen als de vele mensen in Jeruzalem werden gezien en gehoord, maar die zintuiglijke observaties waren van een bovennatuurlijke oorsprong en aard. Mensen moesten weten dat de verheerlijkte Heer Jezus Christus zijn kerk toerustte voor haar taak met geestelijke, goddelijke, bovennatuurlijke krachten!