Ontstaan Immanuelkerk

Geschiedenis Pinkstergemeente Immanuel

Pinkstergemeente Immanuel Maastricht is in 1972 ontstaan uit Pinkstergemeente Hoensbroek.
Pinkstergemeente Hoensbroek is ontstaan in 1959. Het begon als een huisgemeente bestaande uit twee gezinnen, de familie Eisinga en de familie Den Hollander uit Treebeek.
Zij bezochten de Osborncampagnes in Den Haag en ervoeren daar de wondere werking van Gods kracht, door genezing en de vervulling met de Heilige Geest, geuit in het spreken in tongen. Ondersteund door Radio Ibra, die vanuit Zweden ook Nederlandstalige programma’s uitzond, is er contact ontstaan met Br. Brohede, een zendeling uit Zweden.
Hij heeft de huiskring een tijd ondersteund vanuit Friesland en later heeft Zr. Loes Bruintjes de groep verder geleid. In 1961 zijn, in een gehuurd zaaltje in het Jeugdhuis aan de Maanstraat te Treebeek, de eerste samenkomsten begonnen.
De groei heeft uiteindelijk geleid tot het ontstaan van de Pinkstergemeente Immanuel in Maastricht.
Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel Maastricht is ontstaan uit een kleine groep mensen die in de begin jaren ’70 de Pinkstergemeente Hoensbroek bezochten. Deze mensen woonden in Maastricht in de wijken Borgharen, Caberg en Malberg.

Er werd gestart met het houden van huissamenkomsten bij de familie Molensky in de Fons Olterdissenstraat nummer 78 in de wijk Caberg in Maastricht.

Van huissamenkomsten bij de familie Molensky werd overgegaan naar samenkomsten in de woning van familie Furrer in Borgharen. De samenkomsten werden daar een korte tijd (enkele weken) gehouden.

Vervolgens verhuisde de familie Furrer van Borgharen naar de Brusselseweg in de wijk Caberg en daarna naar de Mombersruwe op huisnummer 4a in de wijk Malberg.

De groep werd in eerste instantie voorgegaan door broeder Göte Johanson uit Zweden.  In 1972 werden statuten opgesteld en werd broeder Anolt van Luit als de eerste officiële voorganger van Pinkstergemeente Immanuel ingezegend.
De gemeente werd op 6 maart 1973 officieel Ingeschreven als Kerkgenootschap bij het ministerie van Justitie onder nummer KG229.
De huiskamer werd ingeruild voor het buurthuis “het Ruweel” in de wijk Malberg. Dit was op de locatie waar nu (2012) het nieuwe winkelcentrum van Malberg is gebouwd. De gemeente had bij oprichting 31 leden.

Ruweel

Op 17 juni 1977 was de afscheidsdienst van broeder Arnolt van Luit en broeder Jerzy Roman (destijds voorganger van Pinkstergemeente Hoensbroek) werd aangesteld als consultant voor Pinkstergemeente Immanuel Maastricht.

Jerzy Roman

Eind 1977 werd broeder Cor den Hollander aangesteld als voorganger. Daarvoor was broeder Cor den Hollander voorganger van Pinkstergemeente Bijlmermeer.

Cor den Hollander

Aangezien het buurthuis het Ruweel voor allerlei seculiere gelegenheden gebruikt werd was het gebouw minder geschikt voor het houden van kerkdiensten. Een passende oplossing werd omstreeks 1979 gevonden in de lagere school “het Vendeleerke”. Dit was in de wijk Malberg aan het Vendelplein.

In 1980 werd -met het oog op de toekomstige aankoop van onroerend goed- een stichting opgericht en wel “Stichting Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel”. Dit was nodig om eventuele toekomstige aankopen (onroerend goed) onder te brengen. De oprichtingsdatum van de stichting is 25 augustus 1980.

De groei zette door en op 12 juni 1981 werd de handtekening geplaatst onder het koopcontract voor de aankoop van ons eerste samenkomstgebouw aan de Brusselsestraat 107 in het centrum van Maastricht. Dit pand was voorheen een radio en televisie winkel (Bartels TV) en er was door een brand grote schade aan het interieur, vandaar de verkoop aan ons als kerk. De overdracht bij de notaris vond plaats op 30 juni 1981.

Kort na de overdracht bij de notaris gebeurde er een groot wonder in Maastricht.
Vermelding ervan vond plaats in het parakleet, het orgaan van de broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland.

Artikel uit parakleet december 1981  

12 KILO GOUD!!

Dat was het gewicht aan edelmetaal met een waarde van bijna fl. 400.000,- waarmee de Pinkstergemeente Immanuel in Maastricht de gehele hypotheek en onkosten van hun nieuwe gebouw in één keer konden afbetalen.

Een anonieme gever die pas was bekeerd kreeg van de Heer van al het goud en zilver de opdracht om een half miljoen gulden te geven voor het Koninkrijk Gods.
Toen hij hoorde van de geloofsstap en de ijver waarmee de Maastrichtse broeders en zusters onder leiding van hun voorganger br. C. Den Hollander bezig waren aan de behuizing van hun gemeente, vroeg deze broeder waar hij zijn goud moest afdragen. Met behulp van br. J. Verwoert die als zakelijk adviseur de gemeente bijstond, werd het goud naar de bank gebracht.
Groot was de verbazing van de direkteur, die niet wist hoe hij het had, toen verteld werd dat de hypotheek werd afgelost en dat God een God van wonderen was, ook op het financiële vlak.
De Broederschap is erg blij met deze voorspoedige gebeurtenis voor de gemeente in Maastricht. Er wordt hard gewerkt om met het kerstfeest in het nieuwe gebouw de diensten te houden. De officiële opening zal in het voorjaar geschieden.

Brusselsestraat 107

Het gebouw werd in orde gemaakt voor samenkomsten inclusief de kinderruimten. Ons eerste vaste doopvont werd onder het podium gemaakt. Gedurende enkele jaren had onze gemeente een evangelische boekwinkel aan de Brusselsestraat 107. De locatie in de binnenstad was hier zeer geschikt voor.

Jean Meijers Gang naar hoofdingang Jean Meijers

Door de groei van de gemeente werd na enkele jaren ook dit pand te klein. In 1986 werd de voormalige Mythylschool aan de Brusselseweg aangekocht. Dit pand was (na verbouwing) geschikt voor onze groeiende gemeente, had genoeg parkeer capaciteit en genoeg oppervlakte voor een eventuele nieuwbouw.

Op 11 maart 1989 was de inzegening van Roelof Breidenbach en Elvira Breidenbach-Molensky als voorgangersechtpaar door H. N. van Amerom (voorzitter van de Broederschap van Pinkstergemeenten Nederland. BPG).

Roelof en Vera

De gemeente bleef groeien en eind 1991 werd begonnen met de bouwplannen voor een nieuwe samenkomstzaal die op 29-04-1992 goedgekeurd werden door de welstandscommissie van de gemeente Maastricht.

De opdracht voor de bouw van de nieuwe samenkomst zaal werd ondertekend door Broeder R. Breidenbach (voorganger), broeder Hugo Appermans (secretaris) en broeder Jean Meijers (penningmeester).

Jean Meijers

Op 31 juli 1992 werd de bouwvergunning verleend voor de nieuwe zaal (400 personen) aan de Brusselseweg 500, 6219 NP Maastricht.

Jean Meijers Gang naar hoofdingang
Jean Meijers Gang naar hoofdingang

In 1994 werd de nieuwe samenkomst zaal geopend door tante Door Furrer en oma Emma Molensky. Beiden waren vanaf de eerste dag in onze gemeente en ze waren samen met enkele anderen de peilers van onze kerk.

Emma Molensky en Door Furrer Emma Molensky en Door Furrer

Op 3 februari 1996 overleed voorganger broeder Roelof Breidenbach en werd de gemeente na enkele weken zonder voorganger te zijn geweest verder geleidt door broeder Jerzy Roman die, inmiddels gepensioneerd voorganger, eerst als als adviseur en daarna als voorganger de gemeente onder zijn hoede nam.

Op 18 maart 2001 werd broeder Pascal Krysztofiak ingezegend als voorganger van Pinkstergemeente Immanuel Maastricht.
In 2005 beeindigde broeder Pascal Krysztofiak zijn voorgangersambt.

Pascal Krysztofiak
Van 10 maart 2006 tot 18 mei 2007 was broeder John Molensky interim voorganger van Pinkstergemeente Immanuel Maastricht.

Van 2008 tot medio 2014 heeft broeder Max Molensky als adviseur Pinkstergemeente Immanuel bijgestaan, waarbij hij broeder Pascal Krysztofiak (oudste) en het bestuur ondersteunde. Broeder Max Molensky is vanwege gezondheidsredenen moeten stoppen.

Pinkstergemeente Immanuel staat inmiddels bekend met de naam ”Immanuelkerk Maastricht”.

Voorgangers:
1972-1977 Arnolt van Luit
1977-1989 Cor den Hollander
1989-1996 Roelof breidenbach
1996-2001 Jerzy Roman
2001-2005 Pascal Krysztofiak
2006-2007 John Molensky (Interim)
2007-Heden Vacant

Deze pagina zal afhankelijk van de aangeleverde gegevens regelmatig ge-update worden.
Laatste up-date: 09-03-2016

  • – Login – FB – Loguit –

  • Jaartekst 2023

  • "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren."

    | Filippenzen 4:6-7| NBV |

  • Registreren

    Leden van de Immanuelkerk kunnen zich registreren voor een account via ons contactformulier. U kunt op deze link klikken of via het menu "contact" om ons te mailen.
  • Nieuwsbrief

Translate »